ارسال شده توسط: Elisun

استفاده از سامانه سهام عدالت مشروط به ورود شماره ملی(كدملی) و برخی مشخصات هویت شخصی در سامانه است و ضرورت دارد این اطلاعات توسط شخص مشمول یا ولی، قیم و یا وكیل قانونی وی …