برچسب خورده: کانال

زیر نظر دارالعلوم (مکی) زاهدان آدرس: ایران-زاهدان– خیابان خیام–خیام ۳–دفتر مؤسسه محسنین تلفن: ۰۵۴-۳۳۴۲۶۴۷۰ شماره کارت مؤسسه جهت واریز کمک های نقدی: کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۷۵۶۷۲ کارت بانک صادرات: ۶۰۳۷۶۹۱۶۴۳۵۸۰۶۴۰

شعارما:احساسات خوب رویدادهای خوب مادراین کانال سعی داریم فقط باتغییرباوربه خودمون و شماکمک کنیم تابه هرآنچه که میخواهیدبرسیدخصوصاسلامت جسمانی وبهبودروانی باابتدایی ترین راهکارها

مزایای ثبت ویژه + نمایش ۱۰۰% در بالای صفحه اول مجموعه + نمایش در تمامی صفحات (با ترتیب چرخشی) + ثبت سریع + معرفی در کانال تلگرام سایت بصورت مجزا(بزودی) فقط با پرداخت هفته …