برچسب خورده: کانال

موسسه خیریه محسنین زاهدان

زیر نظر دارالعلوم (مکی) زاهدان آدرس: ایران-زاهدان– خیابان خیام–خیام ۳–دفتر مؤسسه محسنین تلفن: ۰۵۴-۳۳۴۲۶۴۷۰ شماره کارت مؤسسه جهت واریز کمک های نقدی: کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۷۵۶۷۲ کارت بانک صادرات: ۶۰۳۷۶۹۱۶۴۳۵۸۰۶۴۰

کانال تلگرام ب مثل باور

شعارما:احساسات خوب رویدادهای خوب مادراین کانال سعی داریم فقط باتغییرباوربه خودمون و شماکمک کنیم تابه هرآنچه که میخواهیدبرسیدخصوصاسلامت جسمانی وبهبودروانی باابتدایی ترین راهکارها